حسابدار

الیاس زندی
میزان تحصیلات : لیسانس حسابداری