معاون تربیتی و اجرایی

علیرضا حقانی
میزان تحصیلات : لیسانس مکانیک