معاون آموزشی

محمد فتحیه
میزان تحصیلات : لیسانس متالورژی