مدیر اجرایی

​فضل الله نایبی
میزان تحصیلات : دکتری ادبیات فارسی