مدیر اجرایی

​فضل الله نایبی
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی